Novinka:
Lektorský program akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Lektor mindfulness pre deti  a mládež

Neformálny vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež v rozsahu 104 hod je držiteľom akreditácie
Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pod číslom AKPSM/0118/2023/3/001.

Cieľom programu je vyškoliť lektorov, ktorí budú schopní viesť kurzy Mindfulness pre deti a mládež a znížiť stres u detí a mládeže, posilniť ich rezilienciu (psychickú a duševnej rovnováhu, stabilitu a odolnosť).

Budúci lektori si osvoja kompetencie a nadobudnú vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti mindfulness (všímavosti) tak, aby boli schopní samostatne viesť kurzy mindfulness pre deti a mládež. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu obdrží účastník kurzu certifikát, ktorý ho oprávňuje organizovať a viesť svoje vlastné kurzy Mindfulness pre deti a mládež.

Podrobné informácie a podmienky prijatia na kurz Lektor mindfulness pre deti a mládež a objednávací formulár nájdete na oficiálnej stánke Mindfulness centra.

Kurz Mindfulness pre deti a tínedžerov, ktorý vedieme už 3. rok, je postavený na základoch celosvetovo certifikovaného kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Techniky a cvičenia sú prispôsobené deťom a ich porozumeniu.

Mindfulness nás tiež učí pristupovať k životu s otvorenou mysľou, vnímať svoje pocity a myšlienky a vyberať si z nich tie, ktoré sú pre nás prospešné. Láskavým prístupom nás vedie k tomu, aby sme na seba, ľudí a životné okolnosti reagovali vedome a s porozumením.

Priebeh kurzu
Program je rozdelený do 4 vzdelávacích okruhov:

  • – dvojdňové školenia prezenčnou formou
  • – čiastočná dištančná forma (mentoring)
  • – samoštúdium – individuálna domáca príprava
  • – riadené samoštúdium

Neformálny vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež je kombináciou teoretickej a praktickej výučby a individuálneho samoštúdia účastníkov. Kurz prebieha formou interaktívnych prednášok, zážitkového učenia, činnostného učenia, rolových úloh spojených s prezentáciou a praktickým nácvikom a tréningom mindfulness techník.

PREČO PRÁVE MINDFULNESS:

Mindfulness má množstvo benefitov. Posilnenie vnútornej stability, obnovená sebadôvera, väčšia radosť zo života či zlepšenie vzťahov sú len niektoré z nich. Pozitívne účinky mindfulness potvrdzujú aj tisícky odborných štúdií.

Aj to je dôvod, prečo záujem o mindfulness rastie a nachádza si svoje pevné miesto v mnohých programoch osobného rozvoja, organizáciách, vzdelávacích inštitúciách - v školách, na univerzitách a vzdelávacích centrách.

Podľa vyjadrení odborníkov je mindfulness ideálnou cestou aj pre deti s poruchami učenia.

PRIEBEH LEKTORSKÉHO KURZU:

Nosnou časťou kurzu je prezenčná výučba, ktorá prebieha dva dni (piatok a sobota) raz mesačne počas štyroch mesiacov.

Spolu je to 8 školiacich dní po 8 hodín, t. j. 64 hodín. 
Prezenčná výučba je rozdelená na výučbu teórie, praktických cvičení techník mindfulness (všímavosti), vedenia meditačných a relaxačných cvičení a praktického tréningu účastníkov kurzu, kedy si vyskúšajú rolu lektora a odprezentujú pred skupinou účastníkov jednu kompletnú lekciu.

Počas praktického tréningu si účastníci kurzu overia svoje vedomosti a zručnosti z predchádzajúcej témy výučby. Súčasťou praktického tréningu je aj spätná väzba (hodnotenie) od lektorov a ostatných účastníkov kurzu, ako aj sebareflexia. Vedomosti a zručnosti sú hodnotené v zmysle pochopenia témy, zvládnutia danej lekcie, práce s hlasom, intonáciou a vedením meditačných cvičení v zmysle mindfulness štandardov.

Medzi prezenčnou výučbou prebieha samoštúdium, ktoré zahŕňa štúdium podkladov z predchádzajúcej lekcie, prípravu vlastnej meditácie vo forme audio nahrávky a jej zaslanie v elektronickej forme, príprava podkladov na praktickú časť výučby, počas ktorej účastníci kurzu odprezentujú jednu lekciu. Samoštúdium, v časovom rozsahu 10 hodín, sa realizuje po prvej, druhej a tretej prezenčnej výučbe. Spolu je to 30 hodín.

Medzi prezenčnou výučbou prebieha 2-hodinový online mentoring, ktorý je zameraný na podporu samoštúdia, prípravy meditačných cvičení a podkladov, ako aj na otázky a odpovede, ktoré vzídu popri samoštúdiu. Mentoring sa realizuje po prvej, druhej a tretej prezenčnej výučbe. Spolu je to 6 hodín.

Súčasťou vzdelávacieho programu je aj časť „Pedagogický a psychologický prístup k deťom a mládeži“ formou online výučby v rozsahu 4 hodín, so zameraním na osobitosti vzdelávania detí a mládeže s ohľadom na komunikáciu a motiváciu.
Počas posledného dňa prezenčnej výučby (posledné 4 hodiny) prebieha záverečná písomná skúška a odovzdávanie certifikátov.

Celkový rozsah kurzu Lektor mindfulness pre deti a mládež je 104 hodín.

Benefity mindfulness / všímavosti

* lepšia kontrola myšlienok, emócií a reakcií
* zlepšenie sústredenia a študijných výsledkov
* znížená miera stresu, úzkosti a napätia
* vyššia miera súcitu, empatia a porozumenia
*
zlepšenie koncentrácie a pozornosti
* schopnosť lepšie zvládať konflikty

* lepšia nálada, viac radosti a vnútornej pohody
* menej závislostí na mobile a počítačových hrách

Akú spätnú väzbu sme dostali od rodičov a detí našich kurzov:

* už po 2 týždňoch sa vedeli stíšiť a udržať pozornosť pri meditácii
* po 4 týždňoch nám hlásili, zlepšenie koncentrácie v škole
* po ďalších 2 týždňoch už dokázali pomenovať aj pustiť svoje myšlienky a emócie a ovládali toľko mindfulness techník a nástrojov, že vedeli poradiť aj svojim kamošom
* naučili sa na svoje problémy pozrieť z nadhľadu
* kurz bol pozitívny zážitok, zaznamenali sme menej úzkosti, stresu a strachu
* zvýšenie pozornosti a motivácie v porovnaní na začiatku a konci kurzu
* dieťa sa dokázalo spomaliť a ukľudniť, zastaviť a premyslieť si, kým niečo povie 
* lepšie porozumenie sebe a okoliu, zvládanie kofliktov doma, v škole aj na tréningoch 
* zvýšené sebavedomie, lepšila nálada
* strata rannej bolesti bruška pred školou vďaka dychovým technikám, menej stresujú pri písomkách a skúšaní
* vieme si poradiť so stresom pred písomkou a pri skúšaní pred tabuľou pomocou dychových techník

Prinášame vám výsledky štúdií z mindfulness programov pre deti a tínedžerov, ktoré sa vykonali v rôznych kútoch sveta. Potvrdzujú zlepšenie v týchto oblastiach:

Výsledky štúdií na deťoch si môžete prečítať TU>>
Výsledky štúdií na tínedžeroch si môžete prečítať TU>>

Vedeli ste, že prestížne spoločnosti ako Google, Nike, Target, Yahoo, Apple, Intel, General Mills, Aetna a i. sú ochotné investovať nemalé peniaze do mindfulness programov pre rozvoj svojich zamestnancov?

Nakuknite do našej galérie