Novinka
neformálny vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Lektor mindfulness pre deti a mládež

Mindfulness (všímavosť) nás učí pristupovať k životu s otvorenou mysľou, vnímať svoje pocity, myšlienky a reakcie, a vyberať si z nich tie, ktoré sú pre nás prospešné.

Láskavým prístupom nás vedie k tomu, aby sme na seba, ľudí a životné okolnosti reagovali vedome a s porozumením.

Po 3 rokoch vedenia kurzov s deťmi, na ktoré sme dostali množstvo pozitívnej odozvy zo strany detí i rodičov, ale aj záujmu ľudí z celého Slovenska o tieto kurzy, rozhodli sme sa začať školiť lektorov mindfulness pre deti.

Neformálny vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež v rozsahu 104 hod je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pod číslom AKPSM/0118/2023/3/001.

Cieľom programu je vyškoliť lektorov, ktorí budú schopní viesť kurzy Mindfulness pre deti a mládež a znížiť stres u detí a mládeže, posilniť ich rezilienciu (psychickú a duševnej rovnováhu, stabilitu a odolnosť).

Budúci lektori si osvoja kompetencie a nadobudnú vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti mindfulness tak, aby boli schopní samostatne viesť kurzy mindfulness pre deti a mládež. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu obdrží účastník kurzu certifikát, ktorý ho oprávňuje organizovať a viesť svoje vlastné kurzy Mindfulness pre deti a mládež.

Kurz Mindfulness pre deti a tínedžerov, ktorý vedieme už 3. rok, je postavený na základoch celosvetovo certifikovaného kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Techniky a cvičenia sú prispôsobené deťom a ich porozumeniu.

Neformálny vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež je kombináciou teoretickej a praktickej výučby a individuálneho samoštúdia účastníkov. Kurz prebieha formou interaktívnych prednášok, zážitkového učenia, činnostného učenia, rolových úloh spojených s prezentáciou a praktickým nácvikom a tréningom mindfulness techník.

Jednou z podmienok pre prijatie do neformálneho vzdelávacieho programu Lektor mindfulness pre deti a mládež je absolvovanie a zdokladovanie základného 8-týždňového kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ktorý môžu absolvovať na Slovensku (aj priamo v našom centre) alebo v zahraničí v akejkoľvek vzdelávacej inštitúcii, ktorá má na tento kurz medzinárodnú akreditáciu.

Podrobné informácie, termíny a prihlasovanie nájdete na oficiálnej stánke Mindfulness MBSR centra.

Priebeh kurzu
Program je rozdelený do 4 vzdelávacích okruhov:

  • – dvojdňové školenia prezenčnou formou
  • – čiastočná dištančná forma (mentoring)
  • – samoštúdium – individuálna domáca príprava
  • – riadené samoštúdium

PREČO PRÁVE MINDFULNESS:

Mindfulness má množstvo benefitov. Posilnenie vnútornej stability, obnovená sebadôvera, väčšia radosť zo života či zlepšenie vzťahov sú len niektoré z nich. Pozitívne účinky mindfulness potvrdzujú aj tisícky odborných štúdií.

Aj to je dôvod, prečo záujem o mindfulness rastie a nachádza si svoje pevné miesto v mnohých programoch osobného rozvoja, organizáciách, vzdelávacích inštitúciách - v školách, na univerzitách a vzdelávacích centrách.

Podľa vyjadrení odborníkov je mindfulness ideálnou cestou aj pre deti s poruchami učenia.

PRIEBEH LEKTORSKÉHO KURZU:

Nosnou časťou kurzu je prezenčná výučba, ktorá prebieha dva dni (piatok a sobota) raz mesačne počas štyroch mesiacov.

Spolu je to 8 školiacich dní po 8 hodín, t. j. 64 hodín. 
Prezenčná výučba je rozdelená na výučbu teórie, praktických cvičení techník mindfulness (všímavosti), vedenia meditačných a relaxačných cvičení a praktického tréningu účastníkov kurzu, kedy si vyskúšajú rolu lektora a odprezentujú pred skupinou účastníkov jednu kompletnú lekciu.

Počas praktického tréningu si účastníci kurzu overia svoje vedomosti a zručnosti z predchádzajúcej témy výučby. Súčasťou praktického tréningu je aj spätná väzba (hodnotenie) od lektorov a ostatných účastníkov kurzu, ako aj sebareflexia. Vedomosti a zručnosti sú hodnotené v zmysle pochopenia témy, zvládnutia danej lekcie, práce s hlasom, intonáciou a vedením meditačných cvičení v zmysle mindfulness štandardov.

Medzi prezenčnou výučbou prebieha samoštúdium, ktoré zahŕňa štúdium podkladov z predchádzajúcej lekcie, prípravu vlastnej meditácie vo forme audio nahrávky a jej zaslanie v elektronickej forme, príprava podkladov na praktickú časť výučby, počas ktorej účastníci kurzu odprezentujú jednu lekciu. Samoštúdium, v časovom rozsahu 10 hodín, sa realizuje po prvej, druhej a tretej prezenčnej výučbe. Spolu je to 30 hodín.

Medzi prezenčnou výučbou prebieha 2-hodinový online mentoring, ktorý je zameraný na podporu samoštúdia, prípravy meditačných cvičení a podkladov, ako aj na otázky a odpovede, ktoré vzídu popri samoštúdiu. Mentoring sa realizuje po prvej, druhej a tretej prezenčnej výučbe. Spolu je to 6 hodín.

Súčasťou vzdelávacieho programu je aj časť „Pedagogický a psychologický prístup k deťom a mládeži“ formou online výučby v rozsahu 4 hodín, so zameraním na osobitosti vzdelávania detí a mládeže s ohľadom na komunikáciu a motiváciu.
Počas posledného dňa prezenčnej výučby (posledné 4 hodiny) prebieha záverečná písomná skúška a odovzdávanie certifikátov.

Celkový rozsah kurzu Lektor mindfulness pre deti a mládež je 104 hodín.

Benefity mindfulness / všímavosti

* lepšia kontrola myšlienok, emócií a reakcií
* zlepšenie sústredenia a študijných výsledkov
* znížená miera stresu, úzkosti a napätia
* vyššia miera súcitu, empatia a porozumenia
*
zlepšenie koncentrácie a pozornosti
* schopnosť lepšie zvládať konflikty

* lepšia nálada, viac radosti a vnútornej pohody
* menej závislostí na mobile a počítačových hrách

Akú spätnú väzbu sme dostali od rodičov a detí našich kurzov:

* už po 2 týždňoch sa vedeli stíšiť a udržať pozornosť pri meditácii
* po 4 týždňoch nám hlásili, zlepšenie koncentrácie v škole
* po ďalších 2 týždňoch už dokázali pomenovať aj pustiť svoje myšlienky a emócie a ovládali toľko mindfulness techník a nástrojov, že vedeli poradiť aj svojim kamošom
* naučili sa na svoje problémy pozrieť z nadhľadu
* kurz bol pozitívny zážitok, zaznamenali sme menej úzkosti, stresu a strachu
* zvýšenie pozornosti a motivácie v porovnaní na začiatku a konci kurzu
* dieťa sa dokázalo spomaliť a ukľudniť, zastaviť a premyslieť si, kým niečo povie 
* lepšie porozumenie sebe a okoliu, zvládanie kofliktov doma, v škole aj na tréningoch 
* zvýšené sebavedomie, lepšila nálada
* strata rannej bolesti bruška pred školou vďaka dychovým technikám, menej stresujú pri písomkách a skúšaní
* vieme si poradiť so stresom pred písomkou a pri skúšaní pred tabuľou pomocou dychových techník

Prinášame vám výsledky štúdií z mindfulness programov pre deti a tínedžerov, ktoré sa vykonali v rôznych kútoch sveta. Potvrdzujú zlepšenie v týchto oblastiach:

Výsledky štúdií na deťoch si môžete prečítať TU>>
Výsledky štúdií na tínedžeroch si môžete prečítať TU>>

Vedeli ste, že prestížne spoločnosti ako Google, Nike, Target, Yahoo, Apple, Intel, General Mills, Aetna a i. sú ochotné investovať nemalé peniaze do mindfulness programov pre rozvoj svojich zamestnancov?

Prihlasovanie na najbližší kurz

Termíny prezenčnej výučby:

Piatok  20 9. 2024 od 10,00 do 18,00
Sobota 21. 9.. 2024 od 9,00 do 17,00

Piatok  18 10. 2024 od 10,00 do 18,00
Sobota 19. 10. 2024 od 9,00 do 17,00

Piatok  15 11. 2024 od 10,00 do 18,00
Sobota 16. 11. 2024 od 9,00 do 17,00

Piatok  13 12. 2024 od 10,00 do 18,00
Sobota 14. 12. 2024 od 9,00 do 17,00

Termíny online mentoringu cez Zoom:
5. 10. 2024 od 18,00 do 20,00
2. 11. 2024 od 18,00 do 20,00
23. 11. 2024 od 18,00 do 20,00

Termín online výučby Pedagogický a psychologický prístup k deťom a mládeži:
30. 11. 2024 od 16,00 do 20,00

Miesto:
Mindfulness centrum Peterská 8, Bratislava – Ružinov. Počet účastníkov kurzu je limitovaný na 12 osôb.

Lektori:

Ing. Mária Boťanská, kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR, zakladateľka OZ Akadémia pozitívneho života a prvého Mindfulness centra v Bratislave

Ing. Miroslava Atanasová – certifikovaná mindfulness koučka, konzultantka a lektorka pre deti a tínedžerov, autorka kníh, meditácií a afirmácií pre deti i dospelých.

PaedDr. Natália Peciarová – školská psychologička, učiteľka, špeciálna pedagogička, výchovná poradkyňa

Odborní garanti:

Ing. Miroslava Atanasová – certifikovaná mindfulness koučka, konzultantka a lektorka pre deti a tínedžerov, autorka kníh, meditácií a afirmácií pre deti i dospelých.

PhDr. Mgr. Ľudmila Habodász – poradca a terapeut, lektorka peer skupín, spolupracujúca so štátnymi aj neziskovými organizáciami.

Podrobné informácie a prihlasovanie nájdete na oficiálnej stránke MBSR centra:

Pre koho je kurz určený
Podmienky pre prijatie do neformálneho vzdelávacieho programu Lektor mindfulness pre deti a mládež:
– vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa
– vek 21+
– absolvovanie a zdokladovanie základného 8-týždňového kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ktorý môžu absolvovať na Slovensku alebo v zahraničí v akejkoľvek vzdelávacej inštitúcii, ktorá má na tento kurz medzinárodnú akreditáciu

Vzhľadom k cieľovej skupine účastníkov kurzov je nutné, aby záujemci o kurz Lektor mindfulness pre deti a mládež mali kladný vzťah k deťom a mládeži a základnej filozofii mindfulness (všímavosť).

Podmienkou úspešného ukončenia vzdelávacieho programu Lektor mindfulness pre deti a mládež je 90% účasť.

Cena: 1 640 € 
Cena je konečná, nie sme platcom DPH.

V cene sú zahrnuté aj kompletné podklady  – pracovný zošiť s informáciami ako viesť kurz, techniky a cvičenia všímavosti, ukážky rôznych kreatívnych pomôcok k technikám a cvičeniam všímavosti, texty meditácií pre deti a mládež a rozvrh jednotlivých lekcií.  Účastník kurzu získa kompletné know-how k vedeniu mindfulness kurzov pre deti a mládež.

Investícia do vzdelávania sa účastníkom kurzu vráti po 2 zrealizovaných kurzoch.
Úhradu kurzu je možné realizovať aj v splátkach podľa dohody. Podrobnejšie informácie vám poskytneme individuálne.

V prípade predbežného záujmu nám napíšte na kurzy@mindfulness-mbsr.sk  alebo zavolajte na
t.č. 0902 920 929,  0948 048 641

Ďalší plánovaný termín: Piatok  17. 1. 2025 od 10,00 do 18,00, sobota 18. 91 2025 od 9,00 do 17,00

Nakuknite do našej galérie