Manažérske zručnosti

- Základné piliere manažmentu

- Vízia, poslanie a ciele stabilnej organizácie

- Vedenie ľudí a motivácia

- Efektívne porady a delegovanie

- Techniky kreatívneho manažéra

- Základy koučingu nielen pre manažérov

1. Základné piliere manažmentu

Predpokladom úspešného vedenia ľudí a organizácií je osvojenie si základných princípov a funkcií manažmentu (plánovanie, organizovanie, komunikovanie, rozhodovanie, motivovanie, delegovanie, vedenie ľudí a kontrola). K tomu je nevyhnutné poznať kompetencie strategického, taktického a operatívneho manažmentu vzhľadom k víziám a cieľom spoločnosti. 

Na kurze sa oboznámime s jednotlivými funkciami manažmentu, významom budovania podnikovej kultúry a vysvetlíme si, ako sa vypracovať z manažéra na lídra. 

 

2. Vízia, poslanie a ciele stabilnej organizácie

Čo musím urobiť dnes, aby moja firma, spoločnosť, tím, či život v budúcnosti prekvitali? Predpokladom úspešného priebehu a života akejkoľvek organizácie je vízia, teda predstava o jej dlhodobom smerovaní. Žiaľ, aj v dnešnej dobe mnohé firmy podceňujú význam vízie. Silné vízie ľudia zdieľajú a nasledujú. Je to práve schopnosť sformulovať živú a príťažlivú víziu a získať pre ňu ľudí, čo odlišuje skutočných vodcov od manažérov.

Na kurze si krok za krokom si prejdeme ujasnením hodnôt, tvorbou vízie, definovaním poslania a strategickým plánovaním budúcnosti organizácie. Nastavíme si strategické kroky na základe kombinácie jednotlivých prvkov SWOT analýzy s cieľom zabezpečiť rast organizácie.

 

3. Vedenie ľudí a motivácia

Vedenie ľudí je jedna z najnáročnejších funkcií manažmentu. Platia určité pravidlá, ktoré by mal ovládať každý manažér. Aj tomu najlepšiemu manažérovi sa stane, že členovia jeho tímu stratia motiváciu. Úlohou každého manažéra je udržať motiváciu u tých, čo sú motivovaní a motivovať tých, čo motiváciu stratili. Len tak môžu inšpirovať a viesť svoj tím k úspešnému dosiahnutiu spoločných cieľov.

Na kurze si vysvetlíme, aký má význam vnútorná/vonkajšia motivácia, kedy použiť pozitívnu/negatívnu motiváciu, ako sa vyhnúť motivačným bariéram a dosiahnuť svoj cieľ správnym nastavením cieľov, mysle a komunikáciou.

 

4. Efektívne porady a delegovanie

Porady sú vo firmách často považované za "nutné zlo". Ukážeme si, ako ich viesť tak, aby boli kreatívne, podané zaujímavo a hlavne s cieľom dosiahnuť synergický efekt tímu a boli vedené v súlade s víziou a zámermi spoločnosti.

Jednou z dôležitých úloh manažéra je naučiť sa delegovať úlohy na svojich podriadených. Vysvetlíme si, ktoré úlohy delegovať a ktoré nie, ako delegovať spolu s úlohami aj zodpovednosť za ich splnenie.

 

5. Techniky kreatívneho manažéra

S pribúdajúcimi úlohami, projektami a cieľmi pribúda aj množstvo rozhodnutí. Prostredníctvom rozhodovania sa realizujú výsledky plánovania, organizovania, koordinovania a práce s ľuďmi. Na kurze si vysvetlíme, na akých princípoch stoja správne manažérske rozhodnutia.

Ukážeme si, ako viesť svoj tím kreatívne, zaujímavo a hlavne s cieľom dosiahnuť synergický efekt tímu. Každý manažér sa raz musí naučiť delegovať úlohy na svojich podriadených. Vysvetlíme si, prečo delegovať, ktoré úlohy delegovať a ktoré nie a ako spolu s úlohami delegovať aj zodpovednosť za ich splnenie.

 

6. Základy koučingu pre manažérov

Jednou z kľúčových zručností manažéra je efektívna komunikácia, ktorá je zameraná tak navonok organizácie, ako aj do vnútra organizácie resp. jeho tímu. Základom takejto komunikácie je osvojiť si komunikačné nástroje, vďaka ktorým bude schopný delegovať, podať konštruktívnu spätnú väzbu, motivovať a organizovať ľudí smerom k napleniu cieľov organizácie.

Jednou z možností komunikácie s jednotlivcom či tímom a podania spätnej väzby je hodnotiaci pohovor a koučovací rozhovor. Koučovanie je kľúčový nástroj podpory rozvoja pracovníkov a jeden z najsilnejších spôsobov vedenia ľudí. Ide o moderný nástroj manažérov, ktorý má svoje špecifiká, pomáha lepšie pochopiť seba i druhých, rozvíja potenciál, opiera sa o to, čo je funkčné. Dokáže doviesť koučovaného k  zvýšeniu pracovného výkonu, motivácie, spokojnosti a úspechu. Účastníci kurzu si osvoja základné princípy koučovacieho rozhovoru.