Manažérske zručnosti

- Základné piliere manažmentu

- Vedenie ľudí a motivácia

- Vízia, poslanie a ciele stabilnej organizácie

- Techniky kreatívneho manažéra

- Základy koučingu nielen pre manažérov

1. Základné piliere manažmentu

Predpokladom úspešného vedenia ľudí a organizácií je osvojenie si základných princípov a funkcií manažmentu (plánovanie, organizovanie, komunikovanie, rozhodovanie, motivovanie, delegovanie, vedenie ľudí a kontrola). K tomu je nevyhnutné poznať kompetencie strategického, taktického a operatívneho manažmentu vzhľadom k víziám a cieľom spoločnosti. 

Na kurze sa oboznámime s jednotlivými funkciami manažmentu, významom budovania podnikovej kultúry a vysvetlíme si, ako sa vypracovať z manažéra na lídra. 

 

2. Vedenie ľudí a motivácia

Vedenie ľudí je jedna z najnáročnejších funkcií manažmentu. Platia určité pravidlá, ktoré by mal ovládať každý manažér. Aj tomu najlepšiemu manažérovi sa stane, že členovia jeho tímu stratia motiváciu. Úlohou každého manažéra je udržať motiváciu u tých, čo sú motivovaní a motivovať tých, čo motiváciu stratili. Len tak môžu inšpirovať a viesť svoj tím k úspešnému dosiahnutiu spoločných cieľov.

Na kurze si vysvetlíme, aký má význam vnútorná/vonkajšia motivácia, kedy použiť pozitívnu/negatívnu motiváciu, ako sa vyhnúť motivačným bariéram a dosiahnuť svoj cieľ správnym nastavením cieľov, mysle a komunikáciou.

 

3. Vízia, poslanie a ciele stabilnej organizácie

Čo musím urobiť dnes, aby moja firma, spoločnosť, tím, či život v budúcnosti prekvitali? Predpokladom úspešného priebehu a života akejkoľvek organizácie je vízia, teda predstava o jej dlhodobom smerovaní. Žiaľ, aj v dnešnej dobe mnohé firmy podceňujú význam vízie. Silné vízie ľudia zdieľajú a nasledujú. Je to práve schopnosť sformulovať živú a príťažlivú víziu a získať pre ňu ľudí, čo odlišuje skutočných vodcov od manažérov.

Na kurze si krok za krokom si prejdeme ujasnením hodnôt, tvorbou vízie, definovaním poslania a strategickým plánovaním budúcnosti organizácie. Nastavíme si strategické kroky na základe kombinácie jednotlivých prvkov SWOT analýzy s cieľom zabezpečiť rast organizácie.

 

4. Techniky kreatívneho manažéra

S pribúdajúcimi úlohami, projektami a cieľmi pribúda aj množstvo rozhodnutí. Prostredníctvom rozhodovania sa realizujú výsledky plánovania, organizovania, koordinovania a práce s ľuďmi. Na kurze si vysvetlíme, na akých princípoch stoja správne manažérske rozhodnutia.

Ukážeme si, ako viesť svoj tím kreatívne, zaujímavo a hlavne s cieľom dosiahnuť synergický efekt tímu. Každý manažér sa raz musí naučiť delegovať úlohy na svojich podriadených. Vysvetlíme si, prečo delegovať, ktoré úlohy delegovať a ktoré nie a ako spolu s úlohami delegovať aj zodpovednosť za ich splnenie.

 

5. Základy koučingu nielen pre manažérov

Koučovanie sa považuje za kľúčový nástroj podpory rozvoja pracovníkov, je to jeden z najsilnejších spôsobov vedenia ľudí. Dokáže doviesť koučovaného k vyšším výkonom, motivácii, spokojnosti a úspechu. Účastníci kurzu si osvoja základné princípy koučingu a koučovacieho rozhovoru, ktoré by mal ovládať každý manažér či tréner.

Koučing je pomerne obľúbený moderný nástroj manažérov, trénerov, učiteľov, dokonca v poslednej dobe i rodičov, čo je úžasné. Pomáha nám lepšie pochopiť seba i druhých, rozvíja potenciál, opiera sa o to, čo je funkčné (u každého je to niečo iné) a vedie k zlepšeniu života po každej stránke.