Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrava Vašeho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú mám pri mojich obchodných procesoch na zreteli.

Ak ste naším zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca

Sme spoločnosť Iskra Soft s.r.o., so sídlom na Gercenova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 47076151, DIČ: 2023720523, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. S.r.o. v zložke č. 88054/B, ktorá prevádzkuje stránku https://sebarozvoj.eu. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu, a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. Čísle 0948 048 641 alebo na niektorý z e-mailov: info@sebarozvoj.eu, prípadne: atanasova@sebarozvoj.eu.

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

- Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, pri plnení zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

- Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania údajov,

- Umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: email, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska nevyhnutne potrebujeme pre účely vystavenia fakútry resp. k plneniu zmluvy (napr. zaslanie online kurzu, prihlásenie sa na školenie, konzultáciu, zaslanie e-knihy alebo tlačenej knihy alebo dodanie iného tovaru/slubžy).

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (email a meno) využívame za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných správ a newslettrov. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu celého pôsobenia našej spoločnosti.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, po dobu pôsobenia našej spoločnosti. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Jedine na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Fotografická dokumentácia – živé akcie sú často spracované vo fotodokumentácii, ktorú používame na marketingové účely na základe Vášho súhlasu. Pokiaľ si neželáte, aby Vaše fotografie boli zverejnené, informujte nás o tom mailom na adrese info@sebarozvoj.eu a my budeme vaše rozhodnutie absolútne rešpektovať.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli moje vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup len poskytovatelia služieb nevyhnutných pre chod internetového obchodu a predaj našich tovarov a služieb. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Konkrétne sa jedná o poskytovateľov účtovníckych, fakturačných a  bankových služieb, ako aj služieb nevyhnutných pre automatické fungovanie internetového obchodu a využívanie nástrojov pre e-mail marketing.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu: dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu:  info@sebarozvoj.eu alebo atanasova@sebarozvoj.eu.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať aby sme Vás informovali, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania, napr. odhlásením z newsletterov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.

Právo na prenos

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme na spracovanie 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme zaviazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na email.

 

Pripomienky a sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Oceníme však, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení kontaktovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci a poskytovatelia účtovných, fakturačných, bankových a marketingových služieb, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaju, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú Ochranu osobných údajov, ktorej  znenie nájdete tu:

Ochrana osobných údajov
Ďakujem za Vašu návštevu našich stránkok, teší nás Váš záujem. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou súčasťou poskytovania služieb.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Právo na informácie
Na požiadanie vám Iskra Soft s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@sebarozvoj.eu  alebo atanasova@sebarozvoj.eu, kde sme Vám k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov
Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenávajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tak isto dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísaní cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť
Iskra Soft s.r.o. prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov
Iskra Soft s.r.o. používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia
Chceme vaše údaje používať k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Cookies
Iskra Soft s.r.o. používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prehlásenie predávajúceho: Iskra Soft s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke eBooku, tlačenej knihy, konzultácie, školení alebo online kurzov a iných produktov, sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovacích operácii, vystavenie daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Iskra Soft s.r.o, so sídlom na Gercenova 23, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. S.r.o. v zložke č. 88054/B, ktorá prevádzkuje stránku www.iskrasoft.sk., ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona  č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.