Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Iskra Soft s.r.o., so sídlom na Gercenova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 47076151, DIČ: 2023720523, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. S.r.o. v zložke č. 88054/B tel.: 0948 048 641, e-mail: atanasova@sebarozvoj.eu (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu https://sebarozvoj.eu/.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar alebo službu (ďalej aj ako "kupujúci").

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

 

OBJEDNÁVKA
2.1. Kupujúci objednáva tovar/službu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho e-mailom alebo prostredníctvom vyplnenia formuláru na webstránke https://sebarozvoj.eu/, prípadne na základe telefonického či e-mailového oslovenia.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy/dodania a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku. Odstúpenie od zmluvy / zrušenie objednávky bez udania dôvodu je možné do 14 dní od objednávky. 

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, alebo službu, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar alebo službu uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy služieb a tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu služby/tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu služby/tovaru od 1 do 14 dní od dátumu overenia objednávky. Pri elektorinckých produktoch ako e-knihy je produkt dodaný okamžite po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri službách poskytovaných v online prostredí (online poradenstvo, kurzy) je služba dodaná po uhradení zálhovej faktúry na základe telefonickej alebo e-mailovej dohody s kupujúcim. Pri kurzoch a individuálnych sedeniach, ktoré prebiehajú prezenčnou formou alebo v online priestore závisí dodanie služby od vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, resp. od oficiálne vyhláseného termínu kurzu.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

3.4. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii je produkt zaslaný kupujúcemu a služba je poskytnutá podľa popisu uvedného v bode 3.3.

3.5. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).
Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu atanasova@sebarozvoj.eu si pridá do svojho adresára, na čo je upozornený e-mailom od predávajúceho, ktorý obdrží pri registrácii na webstránke. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

3.6. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese atanasova@sebarozvoj.eu.

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena služby alebo tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov alebo vývoja cien na trhu. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou, platbou kartou online na účet predávajúceho.

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + poštovné a balné. Pri poskytnutí služby platí kupujúci cenu za poskytnutú službu.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie (písomný/telefonický).

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

4.6. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.sebarozvoj.eu je možné platiť online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom. Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobné inštitúcie pôsobiace pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce skrze platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti ComGate.

Kontaktné údaje na spoločnosť ComGate Payments, a.s. vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám: ComGate Payments, a.s., Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

a) PLATBA KARTOU: najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete SMSkou od svojej banky.

b) PLATBA PREVODOM: okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz a internet bankingom (prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho) prevediete požadovanú sumu. Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

4.7. Zálohová platba za živé akcie je nevratná. V prípade, že sa kupujúci nemôže dostaviť na rezervovanú živú akciu, je možné nájsť si za seba náhradu, alebo individuálne dohodnúť iný termín seminára (kurzu, workshopu) v prípade, že svoju neúčasť oznámi aspoň 5 dní vopred. V prípade individuálneho sedenia je možné po dohode s predávajúcim zmeniť termín sedenia, prípade zmeniť službu.

4.8. Bonusy - všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (podľa informácie na predajnej stránke daného produktu na www.sebarozvoj.eu), budú zaslané spolu s produktom po uhradení čiastky.

 

5. PREBRANIE TOVARU ALEBO SLUŽBY

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Kupujúci sa zaväzuje prijať poskytnutú službu v dohodnutom termíne, a to buď osobne na adrese dohodnutej s predávajúcim alebo v online priestore. V prípade, že v danom čase nemôže danú službu prevziať, dohodne si s predávajúcim nový termín.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Pri prijímaní služby je kupujúci povinný dostaviť sa včas na dohodnutý termín a na dohodnutom mieste resp. v online priestor. V prípade, že to nie je schopný z akýchkoľvek príčin vykonať, je povinný informovať o tom vopre poskytovateľa služby čo najskôr, najneskôr však 24 hod pred dohodnutým stretnutím. Poskytovateľ služby mu poskytne náhradný termín alebo iný produkt v danej hodnote.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Pri poskytnutí služby je predávajúci oprávnený poždovať splnenie záväzkov od kupujúceho, a to buď vo forme zálohovej platby bankovým prevodom pred začatím danej služby, alebo platbnou v hotovosti pri poskytnutí služby.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

6. REKLAMÁCIA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy / zrušiť objednávku bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.).

V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

6.2. Vrátenie peňazí: úplnú cenu vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý kupujúci uvedie, pokiaľ sa nedohodneme inak, napr. poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môže použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení je potrebné uviesť informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií má kupujúci záujem.

Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy nebudú refundované náklady dodania tovaru. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady kupujúceho.

Pri žiadosti o vrátenie peňazí za elektornický produkt, na ktorý sa vzťahuje garancia vrátenia peňazí (e-kniha, e-kurz) bude plná suma uhradená na účet zákazníka do 14 dní od jeho požiadavky bez nároku peniaze na vrátenie produktu.

6.3. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy (resp. zrušiť objednávku), predmetom ktorej je:

- predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, predaj elektronických kníh, ktoré mu boli dodané (s výnimkou tých, pri ktorých je uvedená garancia 30 dní)
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
- predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- služba, ktorá už bola kupujúcemu poskytnutá (online poradenstvo, kurzy)

6.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (resp. odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

d) služba sa neposkytuje alebo sa prestala poskytovať

6.5. Zodpovednosť za kvalitu a obsah poskytovaných služieb

6.6. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnuté služby online poradenstvo a kurzy. S klientmi udržiavame dlhodobý kontakt a zaujíma nás ich spokojnosť.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

7.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

7.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7.4. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7.5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7.6. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu https://sebarozvoj.eu/ sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

7.7. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

7.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, odhlásením priamo v odhlasovacom formulári v e-maily alebo elektronicky na e-mail: atanasova@sebarozvoj.eu. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

7.9. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf