Koučing a konzultácie pre tínedžerov

Dospievajúci koučing je špecifický prístup zameraný na podporu tínedžerov v ich osobnostnom, emocionálnom a sociálnom rozvoji. Jeho primárnym cieľom je pomôcť tínedžerom zorientovať sa v jedinečných výzvach, ktorým čelia počas tohto obdobia prechodu do dospelosti. Dospievajúci koučing sa odlišuje od tradičného koučovania tým, že zohľadňuje vývojové problémy jedinečné pre túto vekovú skupinu. Je to proces spolupráce, v ktorom tréner a dospievajúci spolupracujú na identifikácii cieľov, skúmaní zdrojov a vývoji stratégií vhodných pre špecifické potreby mládeže.

 • Zvyknete byť v napätí, prehnane sa trápiť, potláčate pocity a ľahko podliehate stresu?
 • Máte preplnenú hlavu myšlienok, ktoré vám bránia uvoľniť sa, sústrediť sa, či zdravo sa vyspať?
 • Podceňujete svoje schopnosti, bývate neistý, úzkostný, či prehnane kritický k sebe a svojim výsledkom?

Koučing pre tínedžerov ponúka bezpečné a starostlivé prostredie, kde môžu mladí ľudia vyjadriť svoje obavy, preskúmať svoj potenciál a rozvíjať zručnosti potrebné na úspech vo svojom osobnom živote a budúcom živote v dospelosti. Je to proces, ktorý oceňuje jedinečnosť každého tínedžera a prispôsobuje sa jeho špecifickým potrebám, pričom sa spolieha na základné princípy koučingu, ako je aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok a spoluvytváranie riešení.

Dospievajúci koučing je špecifický prístup zameraný na podporu tínedžerov v ich osobnostnom, emocionálnom a sociálnom rozvoji. Jeho primárnym cieľom je pomôcť tínedžerom zorientovať sa v jedinečných výzvach, ktorým čelia počas tohto obdobia prechodu do dospelosti. Dospievajúci koučing sa odlišuje od tradičného koučovania tým, že zohľadňuje vývojové problémy jedinečné pre túto vekovú skupinu. Je to proces spolupráce, v ktorom tréner a dospievajúci spolupracujú na identifikácii cieľov, skúmaní zdrojov a vývoji stratégií vhodných pre špecifické potreby mládeže.

Koučing pre tínedžerov ponúka bezpečné a starostlivé prostredie, kde môžu mladí ľudia vyjadriť svoje obavy, preskúmať svoj potenciál a rozvíjať zručnosti potrebné na úspech vo svojom osobnom živote a budúcom živote v dospelosti. Je to proces, ktorý oceňuje jedinečnosť každého tínedžera a prispôsobuje sa jeho špecifickým potrebám, pričom sa spolieha na základné princípy koučingu, ako je aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok a spoluvytváranie riešení.

Medzi hlavné ciele koučovania tínedžerov môžeme spomenúť:

1. Posilnenie sebaúcty a sebavedomia tým, že pomôžeme teenagerovi rozpoznať jeho jedinečné silné stránky a talenty.

2. Rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností, ako je zvládanie stresu, emočná regulácia a efektívna komunikácia, ktoré sú nevyhnutné pre orientáciu v zložitých medziľudských vzťahoch v dospievaní.

3. Poradenstvo pri rozhodovaní a riešení problémov povzbudzovaním tínedžera, aby skúmal rôzne možnosti a rozvíjal svoju autonómiu.

4. Podpora pri definovaní a sledovaní osobných cieľov, či už sú akademické, profesionálne alebo spojené s osobným rozvojom. Napríklad tínedžer môže zapojiť trénera, aby mu pomohol zvládnuť stres zo skúšky, zlepšiť vzťahy s rovesníkmi alebo preskúmať možnosti vzdelávania a profesie.

Koučing pre dospievajúcich je špecifický prístup, ktorý zodpovedá za vývinové výzvy jedinečné pre túto vekovú skupinu.
Je to kolaboratívny proces, v ktorom kouč a tínedžer spolupracujú na identifikácii cieľov, skúmaní zdrojov a vývoji prispôsobených stratégií.

 

Hlavnými cieľmi koučovania adolescentov sú:
– Posilnenie sebaúcty a sebavedomia
– Rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností
– Poradenstvo pri rozhodovaní a riešení problémov
– Podpora pri definovaní a sledovaní osobných cieľov

Dospievajúci koučing ponúka bezpečný a starostlivý priestor pre mladých ľudí, aby vyjadrili svoje obavy a preskúmali svoj potenciál.

Tento proces oceňuje jedinečnosť každého tínedžera a prispôsobuje sa jeho špecifickým potrebám, pričom využíva základné princípy koučovania.

 

 

 

Aké benefity nám prináša mindfulnes:
* upevňuje spojenie s našim vnútrom
* podporuje proces sebapoznania a sebauvedomenia
* znižuje stres, úzkosť, napätie, zlepšuje spánok
* poskytuje nadhľad, učí postoj pozorovateľa

* zlepšuje koncentráciu, pamäť, schopnosť sústredenia
* učí nás porozumieť sebe i druhým
* zvyšuje našu mieru súcitu a empatie
* zlepšuje celkovú psychickú pohodu
* poskytuje techniky, metódy a nástroje, ktoré vám vedia pomôcť v rôznych situáciách

Koučing tínedžerov sa zameriava na súčasnosť a budúcnosť, pomáha tínedžerom identifikovať ich ciele, rozvíjať ich zručnosti a prekonávať prekážky, ktoré im bránia dosiahnuť ich plný potenciál.

Na rozdiel od terapie sa koučing nezameriava na liečbu duševných porúch, ale skôr na optimalizáciu pohody a výkonu. Kouč pôsobí ako facilitátor, ktorý pomáha tínedžerovi nachádzať vlastné riešenia a budovať si sebavedomie.

Napríklad tínedžer, ktorý zápasí s time manažmentom a organizáciou, by mohol profitovať z koučingu na rozvoj efektívnych stratégií manažmentu času a plánovania. Je dôležité poznamenať, že tieto tri prístupy sa navzájom nevylučujú a môžu sa dokonca dopĺňať.

Teenag pracuje s koučom na rozvoji životných zručností a má mentora, ktorý mu pomáha pri výbere povolania. Kľúčom je porozumieť jedinečným potrebám každého tínedžera a zvoliť si prístup alebo kombináciu prístupov, ktoré budú tieto potreby najlepšie spĺňať.

Stručne povedané, aj keď koučovanie, terapia a mentoring majú spoločný cieľ - podporovať rozvoj tínedžerov, líšia sa prístupom, špecifickými cieľmi a typom vzťahu medzi profesionálom a mladým človekom. Pochopenie týchto rozdielov je nevyhnutné tak pre samotných rodičov, ako aj pre tínedžerov, aby si vybrali prístup, ktorý najviac vyhovuje ich jedinečným potrebám a cieľom. 
 
Kľúčové poznatky:

1. Terapia, mentoring a koučing pre pilotov sú tri odlišné prístupy zamerané na podporu osobného rozvoja mladých ľudí, pričom každý má svoje vlastné ciele a metódy.

2. Terapia sa zameriava na riešenie špecifických emocionálnych alebo behaviorálnych problémov, ako je úzkosť alebo depresia, a poskytuje ju odborník na duševné zdravie.

3. Mentoring sa zameriava na dlhodobý osobný a profesionálny rozvoj, ktorý zahŕňa menej formálny vzťah so skúseným jednotlivcom, ktorý zdieľa svoje znalosti a rady.

4. Koučovanie tínedžerov sa nachádza na polceste medzi terapiou a mentoringom, pričom sa zameriava na určenie cieľov, rozvoj zručností a prekonávanie prekážok, bez priamej liečby duševných porúch.

5. Tieto tri prístupy sa navzájom nevylučujú a môžu sa dokonca dopĺňať, aby vyhovovali jedinečným potrebám každého tínedžera.

6. Pochopenie rozdielov medzi prístupmi je kľúčovým pre odborníkov, rodičov a samotných tínedžerov, aby si vybrali prístup, ktorý najlepšie vyhovuje týmto konkrétnym potrebám a špecifickým cieľom. 

"Vo všeobecnosti je všímavosť učenie sa, ako používať naše prirodzené mentálne schopnosti pozornosti a zámeru. Najprv venujeme neodsudzujúcu pozornosť našim každodenným životným skúsenostiam. Potom si vyberieme múdry zámer, ktorý zodpovedá akejkoľvek našej životnej skúsenosti. Toto hlbšie pochopenie nášho života má za následok viac zdravia a šťastia. Keď cvičíme všímavosť, máme menej stresu a viac pokoja, jasnosti a možností."

Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn - molekulárny biológ a zakladateľ
celosvetového programu Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ktorý vznikol v pred 40-mi rokmi v USA.

Čomu nás učí mindfulness:

 • -> ako vystúpiť z autopilota
  -> ukotviť pozornosť v prítomnom okamihu

  -> láskavý prístup k sebe samému i druhým
  -> akceptovať život a situácie, ktoré prináša
  -> lepšie zvládať stresové situácie i konflikty

  -> ukotviť sa v dychu, v tele a "neulietať"
  -> láskavý prístupu k sebe i svojmu okoliu
  -> akceptovať život a situácie, ktoré prináša
  -> lepšie zvládať stresové situácie i konflikty

Pár slov o mne:

V oblasti osobného rozvoja sa pohybujem vyše 15 rokov. Som certifikovaná lektorka, mentorka, ICF koučka, trénerka mindfulness, meditácie, vedenej relaxácie, pracujem aj cez vnútorné dieťa či vyššia JA.

Mám množstvo medzinárodne uznávaných certifikátov, a to nielen z oblasti mindfulness, ale aj z iných oblastí osobného rozvoja. Za tie roky praxe som ale nadobudla najmä mnoho bohatých skúseností.

Mindfulness nielen učím, ale aj využívam vo svojom živote, a to od prvej chvíle, kedy som sa s ním oboznámila. Prináša mi do života viac pohody, harmónie, no najmä ukotvenie v prítomnom okamihu.

Ing. Miroslava Atanasová

- cetrifikovaná mindfulness koučka a poradkyňa pre dospelých

- garantka, spoluzakladateľka a lektorka kurzu Lektor pre deti a mládež akreditovaného MŠ SR

- certifikovaná mindfulness trénerka pre deti a teens s bohatou skúsenosťou kurzov pre deti, ktoré organizujeme už takmer 3 roky v Mindfulness centre v Bratislave - Ružinov

Som tiež autorka meditácií, afirmácií, elektronických i tlačených kníh pre deti

a elektronických kníh pre dospelých.

Deti a tínedžeri

Okrem sedení pre dospelých máme v ponuke aj kurzy a individuálne sedenia pre deti a tínedžerov. Máme výborné výsledky s deťmi rôzneho veku. Keďže počas kurzov s deťmi robíme aj meditačné a relaxačné cvičenia, je potrebné, aby boli deti schopné v tichu vydržať cca 5-7 min. Pre niektoré živšie deti je to náročné, a to najmä v začiatku kurzu. Po pár týždňoch si zvyknú, a to najmä za predpokladu, že meditačné cvičenia robia aj doma. Avšak v prípade, že aj po 3. - 4. lekcii stále rušia pri meditačných cvičeniach, možno je lepšie zvážiť skôr individuálne sedenia.

V prípade, že vaše dieťa je ešte malé alebo je ostýchavé, príp. ste si nie istí, či by vedelo doma interpretovať a samé používať, čo sme sa na sedení naučili, ponúkame aj kombinované sedenia rodič + dieťa.

Naživo alebo online?
* Vždy je lepšie stretnutie naživo, no niektoré deti žijú na opačnej strane Slovenska alebo v zahraničí. V takom prípade sa môžu konať stretnutia aj online, najmä u väčších detí, ktoré už používajú počítač.
* V prípade kombinovaných sedení rodič + dieťa sa stretávame osobne v Mindfulness centre na Peterskej 8 v BA-Ružinov.
* Pri kurzoch s deťmi sa nám osvedčili osobné stretnutia, teda určite prezenčne v Mindfulenss centre (ak je dieťa choré alebo odcestované a má možnosť, pripája sa na hodinu online).

V prípade otázok, záujmu o sedenie, či doplňujúcich informácií ma neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky:
atanasova@sebarozvoj.eu | 0948 048 641

CENNÍK:
Tínedžer - sedenie v rozsahu 60 min 45 Eur
Tínedžer - sedenie v rozsahu 90 min60 Eur

V prípade otázok, záujmu o sedenie, či doplňujúcich informácií ma neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky:
atanasova@sebarozvoj.eu | 0948 048 641

Skupinové programy / kurzy pre deti a tínedžerov:

Získali sme akreditáciu Ministerstva školstva SR na lektorský kurz

Na základe kurzu Mindfulness pre deti a tínedžerov sme vytvorilio lektorský program: LEKTOR MINDFULNESS PRE DETI A MLÁDEŽ, ktorý získal akreditáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pod číslom AKPSM/0118/2023/001.  
K ďalším informáciám ohľadom lektorského kurzu nádjete po kliknutí na tlačítko:

Viac info

Pre prihlasovanie alebo ďalšie informácie ku kurzom či individuálnym sedeniam ma neváhatje kontaktovať,
rada Vaše otázky zodpoviem mailom alebo telefonicky :

atanasova@sebarozvoj.eu | 0948 048 641